Politica de Privacitat

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del principi de transparència i deure d’informació establert per la normativa comunitària i nacional en matèria de protecció de dades, el COL·LEGI MAJOR MATER SALVATORIS procedeix a informar als USUARIS d’aquest lloc web, sobre les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades, així com dels drets que l’assisteixen a cada interessat.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: COL·LEGI Major Mater Salvatoris

Adreça Postal: Carrer de l’Emancipació, 33, 08022 Barcelona.

Telèfon: 93 – 212 69 00

Correu electrònic: barcelona.cmu@matersalvatoris.org

Delegat de Protecció de Dades: protecciondedatos@matersalvatoris.org

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al COL·LEGI MAJOR MATER SALVATORIS tractem les dades personals dels interessats per les següents finalitats:

 • Prestació d’allotjament i gestió de la relació amb els alumnes, els seus pares, tutors o representants legals.
 • Gestionar la relació laboral amb els nostres treballadors.
 • Gestionar les vacants laborals dels nostres centres i la relació amb els candidats.
 • Manteniment i gestió de la relació comercial amb els nostres proveïdors de productes i serveis.
 • Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.
 • Respondre les consultes que realitzen els usuaris a través del formulari de contacte de la nostra pàgina web.

Per quant de temps conservem les seves dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Si és el cas, es conservaran les dades personals mentre no se sol·liciti la seva supressió.

Quina categoria de dades recaptem?

En relació amb els alumnes, la normativa vigent legitima els centres educatius a demanar dades de caràcter personal per a la funció docent i orientadora dels mateix en referència a l’origen i ambient familiar i social, les característiques o condicions personals, el desenvolupament i resultats de escolarització, i les circumstàncies el coneixement sigui necessari per educar i orientar els alumnes.

D’altra banda, prenent a consideració les finalitats esmentades en els aportats anteriors, són objecte de tractament pel Centre les següents categories de dades, segons correspongui a cada un dels interessats:

 • Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognom, adreça (postal i electrònica), document d’identitat i imatge.
 • Altres dades personals: Data i lloc de naixement, edat, sexe i nacionalitat.
 • Dades acadèmiques: Formació i titulacions.
 • Dades de família.
 • Dades de Salut, si és el cas.
 • Dades Professionals: Experiència Professional, pertinença a col·legis i de cadenes de professionals.
 • Dades Bancàries.
 • Dades d’informació comercial: Activitats, negocis i llicències comercials.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades personals estarà relacionada amb la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. En aquest sentit, el tractament de les seves dades personals estarà legitimat per alguna de les següents condicions:

 • L’execució del contracte de prestació de docència.
 • L’execució del contracte de prestació de serveis.
 • El compliment d’una obligació legal.
 • L’interès vital dels interessats.
 • El compliment d’una missió realitzada en interès públic.
 • El consentiment atorgat mitjançant una clara acció afirmativa per part de l’interessat.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en el COL·LEGI MAJOR MATER SALVATORIS estem tractant dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En aquests casos, el COL·LEGI MAJOR MATER SALVATORIS ho comunicarà a cada un dels destinataris als quals s’hagin comunicat les seves dades personals.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El COL·LEGI MAJOR MATER SALVATORIS deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o l’exercici de defensa de possibles reclamacions.

Els interessats tenen dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagin facilitat al COL·LEGI MAJOR MATER SALVATORIS, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Per a l’exercici dels drets esmentats en els apartats anteriors, els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit al domicili social del COL·LEGI MAJOR MATER SALVATORIS oa les adreces de correu electrònic protecciondedatos@matersalvatoris.org o dpo@adhocasesoreslegales.com, incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar.

També l’informem seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

  Quines mesures de seguretat tenim implantades?

El COL·LEGI MAJOR MATER SALVATORIS l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, el COL·LEGI MAJOR MATER SALVATORIS ha establert mesures per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.