Procés d’admissió

 

FORMULARI

És necessari cumplimentar el formulari que trobaràs a continuació per a poder posar-nos en contacte amb tu.

ENTREVISTA PERSONAL

Preferentment presencial.

RESERVA DE PLAÇA

Una vegada hagis estat admesa, hauràs de formalitzar el pagament de la reserva de plaça.

 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Descarregar el Reglament de Règim Intern

El Col·legi Major ‘’Mater Salvatoris’’ és un Centre Universitari que, adscrit a la Universitat de Barcelona, proporciona residència a les estudiants i, al mateix temps, promou la formació científica i cultural de les que en ell resideixen, projectant la seva activitat al servei de tota la comunitat universitària.

La varietat d’interessos, coneixements i orígens geogràfics de les estudiants, permet un valuós diàleg interdisciplinari que enriqueix la formació rebuda en les aules.  D’aquí neix també un ambient de convivència entre les col·legiales del que sorgeixen costums i tradicions que van creant la història del Col·legi Major ‘’Mater Salvatoris’’, sempre fidel a la seva trajectòria d’humanisme cristià que el caracteritza, posant a mà de les universitàries els mitjans per a que puguin millorar la seva formació religiosa, juntament amb la cultural i científica. El Col·legi Major és un lloc privilegiat per a la societat per a l’aprenentatge dels valors de convivència, llibertat i respecte mutu, característiques pròpies de l’autèntic estil universitari.

La lliure elecció d’aquest Col·legi Major suposa acceptar i complir aquesta Normativa.

Estudi i convivència. Les Col·legiales procuraran contribuir a crear l’ambient d’estudi imprescindible al Col·legi Major. Velaran per a que hi hagi silenci en les hores de treball i de descans, evitant converses en veu molt alta o qualsevol soroll que pugui molestar. Totes han de ser conscients de la obligació que tenen de respectar l’estudi i el descans de totes. Les 23:00 es l’hora de silenci en tota la casa.

Les Col·legiales col·laboraran per mantindre l’ambient de família que fonamenta la vida del Col·legi Major: l’empatia, la delicadesa en tracte mutu, el compliment de l’horari i l’esperit de treball. Totes s’obliguem a una actitud respectuosa cap als demés i cap a elles mateixes, mantenint el to, les bones formes i el llenguatge, la conversa i la vestimenta que en tot moment cal esperar d’un lloc de convivència universitària. La correcció al vestir-se s’ha de cuidar especialment a la Capella, al menjador i a les zones d’instal·lacions comuns.

Queden expressament prohibides les novatades que sempre es consideraran falta greu.

Actes col·legials. Els actes col·legials, culturals i formatius incumbeixen a quants integren aquesta comunitat universitària. L’assistència a tots ells no es obligatòria, però una actitud de desinterès per part de qualsevol col·legiala, serà tinguda en compte a l’hora de la readmissió. Totes assistiran obligatòriament a l’acte quan, per l’ interès de la conferència o la celebració, la Directora ho demani. Durant un acte d’interès general, no es podrà romandre en llocs comuns, com: biblioteca, menjador, sales, seminaris, etc.

Menjador. L’horari del menjador s’anunciarà al començament de cada curs. Es guardarà el menjar a qui ha d’arribar tard pel seu horari de classe i ho hagi avisat prèviament. Els dies lectius es prepararà menjar per emportar a aquelles que ho necessitin i ho demanin amb antelació.

Horari. A principi de curs la Direcció comunicarà l’horari del Col·legi Major que les Col·legiales hauran de complir. Les Col·legiales estaran al Col·legi Major a l’hora que s’estableixi a l’horari. Qui per algun motiu justificat hagi de tornar més tard, ha de demanar permís a la Direcció. Si han de dormir fora del CMU, tant si van a casa seva com a famílies prèviament autoritzades, han de omplir un ‘’volant de sortida’’ a la recepció.

Habitacions. Les habitacions són d’ús individual, no s’ha d’entrar en habitacions d’altres Col·legiales, ni usar els seus objectes. Les Col·legiales, al fer-se càrrec de la seva habitació, es comprometen a tractar amb cura el mobiliari i mantenir-la en perfecte ordre i neteja, evitant qualsevol deteriorament. Qualsevol desperfecte originat per un descuit i mal tracte en l’habitació o dependències posades a la seva disposició, correrà a càrrec seu. No es permet l’accés a la zona destinada als dormitoris a ningú aliè al Col·legi Major sense permís exprés de la Direcció. El CMU no es fa responsable dels objectes perduts; però convé comunicar-ho a la Direcció per a que prengui les mesures oportunes. La Direcció es reserva el dret d’entrar a les habitacions sempre que ho consideri estrictament necessari per raons de disciplina, neteja o manteniment de les instal·lacions.

Espais comuns. A les sales i espais comuns només es desenvoluparan les activitats a les que estan destinats. Per altra part, no es podran treure útils, mobles, llibres o altres d’allà on estiguin originàriament. No es permet fumar ni tenir o consumir alcohol a ninguna part de la casa. La Direcció haurà de conèixer i autoritzar, si procedeix, qualsevol reunió o celebració que es pretengui realitzar, facilitant a tal efecte l’espai que garanteixi, en tot moment el dret a un ambient d’estudi.

Admissió i condicions econòmiques. La quota anual del Col·legi Major ha estat calculada tenint en compte els dies de vacances lectives, per la qual cosa no hi cap ningun descompte per aquests conceptes, ni per absències més o menys prolongades de les Col·legiales. Quan la Col·legiala desitgi abandonar voluntàriament el Col·legi haurà de comunicar-ho amb un mes d’antelació.

Per a la readmissió s’haurà de tenir en compte: el respecte i la acceptació dels criteris d’orientació del CMU; l’aprofitament en els estudis; la participació en les activitats, i el bon esperit de convivència i de col·laboració demostrats durant l’any.

Quan la interessada hagi estat admesa en la Universitat on va a estudiar i procedeixi al pagament de la matrícula, a més haurà de presentar la següent documentació:

• Si comença el 1r curs del grau: Fotocòpia de la targeta de les PAU (al inici del curs).
• Expedient acadèmic previ a l’ingrés al CMU.
• Matrícula de la Universitat.
• Fotocòpia del DNI de la candidata i d’algun dels pares/tutors.
• Certificat mèdic.
• Fotocopia de la targeta de la Seguretat Social i/o de l’Assegurança mèdica.